טופס חוות דעת עבודות שירות

להלן דוגמא של טופס חוות דעת עבודות שירות מדינת ישראל הממונה על עבודת שירות ___תיק פלילי ___/___ ___ערעור פלילי ___ / ___ ___תיק נידון ___/ ___ חוות דעת על פי סעיף 51(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1987 בענין הנידון: ___(שם משפחה)___(שם פרטי) ___ (שם האב) ___(מס' תעודת זהות) ___(מען) בהתאם להוראות בית המשפט מיום ___ הנידון התייצב/לא התייצב ביום___ לנידון נערכה בדיקה רפואית, ולאור תוצאותיה -  הנידון יכול לעבוד בכל עבודת שירות ללא מגבלה.  הנידון יכול לעבוד בעבודת שירות במגבלות אלה: ___  הנידון אינו יכול לעבוד בעבודת שירות. 3. לנידון נערך ראיון התאמה/מבחן התאמה לשם בדיקת התאמתו מבחינה תעסוקתית. לאור בחינת נתוניו של הנידון ואפשרויות התעסוקה - אני ממליץ להציב את הנידון בעבודת שירות במסגרת:  עבודת משק במקום העבודה ___  עבודה ציבורית במקום העבודה___ לא להציב הנידון בעבודת שירות מחמת אי התאמה  לדחות ההחלטה לתקופה של ___ כדי לאפשר למצוא לנידון מקום עבודה מתאים או לשם קבלת חוות דעת רפואית מעודכנת. 4. תאריך אפשרי לתחילת העבודה  עבודת משק ___  עבודה ציבורית ___ 5. הנידון הביע הסכמתו/לא הביע הסכמתו למקום העבודה המומלץ. 6. הערות נוספות (לרבות זמינות מקום העבודה ותאריך אפשרי לתחילת העבודה)___ ___תאריך___ חותמת הממונה___ חתימה טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםעבודות שירותחוות דעת