טופס טופס הצהרה על נהנה בעת ביצוע פעולה

להלן דוגמא של טופס טופס הצהרה על נהנה בעת ביצוע פעולה טופס הצהרה על נהנה בעת ביצוע פעולה אני ____(שם), בעל מס' זהות____מצהיר בזה כי - * אין נהנים בפעולה שאני מבקש לבצע; * הנהנה בפעולה הם: שם____מס' זהות*____תאריך לידה/התאגדות____ אני מתחייב להודיע לבנק הדואר על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך____חתימה____ * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. טפסים משפטייםמסמכים