טופס טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002 טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון אני ____(שם), בעל מס' זהות____מצהיר בזה כי - * אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעל החשבון. * יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך____ * הנהנים בחשבון הם: ____שם____מס' זהות*____תאריך לידה/התאגדות____ * אין בעל שליטה בתאגיד; * בעלי השליטה בתאגיד הם: שם____מס' זהות*____ תאריך לידה____ אני מתחייב להודיע לבנק הדואר על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך____ חתימה____ טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותבעל שליטה בחברה