טופס וס''ר (ויתור על סודיות רפואית)

בפסיקה נקבע לגבי כתב ויתור סודיות רפואית, כי "אין לכחד שסוגיית כתב הוס"ר והיקפו אינה סוגיה קלה, בהתחשב בכך שכרוכה בו חשיפה של מידע רפואי בעניינו של התובע, והדברים ברורים" (רע"א 7922/14 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, מיום 15.2.2015). כב' השופט צבי זילברטל הוסיף וקבע: "הפסיקה דנה בעבר בשאלת היקפו של כתב הוס"ר, הן בקשר עם תביעות לפי חוק הפיצויים והן בקשר עם תביעות נזיקיות 'רגילות'. בקשר עם תביעות לפי חוק הפיצויים הפסיקה סברה כי כתב הוס"ר המצוי בתקנות המומחים (טופס 3), אשר מלכתחילה ממוען לגורם ספציפי, הנתבע או בא-כוחו (כך שגורמים אחרים אינם יכולים לעשות בו שימשו), הוא 'טופס סביר בנסיבות העניין, המאזן כראוי בין זכויותיהם הדיוניות של הצדדים' (רע"א 5619/10 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (20.12.2010)). לצד זאת, וכפי שמוזכר בבקשה, נאמר כי במקרים מסוימים יהיה מקום לבחון אם ראוי להגביל את היקף כתב הוס"ר, כשהדברים אמורים בעיקר באשר למשך הזמן בו הוא יעמוד בתוקף וניתן יהיה לעשות בו שימוש". ##להלן דוגמא של טופס וס"ר## כתב ויתור על סודיות רפואית בבית (ה) משפט ב______________ לכבוד___________________ המומחה הנתבע, בא כוחו או שלוחו (להלן - המבקש) א.נ. אני הח"מ______________ תאריך השם:______ שם הקופה:____סניף:_____________ שם רופא המטפל: _____________ סודיות רפואיתטפסים משפטייםסודיותרפואהמסמכים