טופס וס''ר (ויתור על סודיות רפואית)

להלן דוגמא של טופס וס"ר כתב ויתור על סודיות רפואית בבית (ה) משפט ב______________ לכבוד___________________ המומחה הנתבע, בא כוחו או שלוחו (להלן - המבקש) א.נ. אני הח"מ______________ תאריך השם:______ שם הקופה:____סניף:_____________ שם רופא המטפל: _____________ סודיות רפואיתמסמכיםרפואהסודיותטפסים משפטיים