טופס טופס כתב הגנה תביעות קטנות

להלן דוגמא של טופס כתב הגנה תביעות קטנות כתב הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות ב שם הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד - המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו; תגובת הנתבע לגבי - (א) המקום והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת; (ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (ג) מקום המסירה של הנכס; (ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; (ה) סכום הכסף הנתבע; (ו) נימוקי התביעה: חתימת הנתבע טפסים משפטייםכתב הגנהמסמכיםתביעות קטנות