טופס יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין

להלן דוגמא של טופס יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין חודש____שנה שם המתמחה:____ שם המאמן:____ תאריך זהות הנכס מקום גוש רחוב תיאור הנכס הנישום מטרת השומה מהות עבודת המתמחה מספר שהקדיש סך כל השעות שהוקדשו לעבודה לכל עבודה) אני מצהיר/ה על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה. תאריך אני מאשר/ת את נכונות יומן עבודה זה לתקופה הנקובה בו. תאריך * דוח זה ייחתם ביד המאמן מדי חודש בחודשו. טפסים משפטייםמסמכיםמקרקעיןשמאות