טופס יפוי כח אסיפת נושים

להלן דוגמא של טופס יפוי כח אסיפת נושים בבית המשפט המחוזי ב בענין החייב/פושט הרגל יפוי כח אני תאריך חתימה אישור חתימה אני הח"מ מאשר בזה ש עורך דין/פקיד הכונס הרשמי הערות: * נושה רשאי לתת יפוי כח מיוחד לכל אדם להצביע בכל אסיפה מסויימת או בכל אסיפה נדחית של אותה אסיפה בעניינים כדלקמן, כולם או מקצתם: (א) בעד או נגד הצעה מסויימת לפשרה או לתכנית סידור. (ב) בעד או נגד הצעה למינויו של אדם מסוים כנאמן, או כחבר בועדת ביקורת, או בעד או נגד המשכתו של אדם מסויים לכהן במשרת נאמן או חבר בועדת הביקורת. (ג) בשאלות אחרות המתעוררות באסיפה מסוימת או בכל אסיפה נדחית של אותה אסיפה. טפסים משפטייםמסמכיםאסיפת נושיםנושהייפוי כוח