טופס ייפוי כוח חברה

להלן דוגמא של טופס יפוי כח חברה בבית המשפט המחוזי ב___ בענין: ___בע"מ מספר חברה: כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: פקס: יפוי כח אני הח"מ___ ת.ז.___בשם הנושה/בעל המניות___ ממנה בזה את___לבא כוחי באסיפת הנושים/אסיפה כללית/בעל מניות שתתקיים ביום___או בכל אסיפה נדחית כדי להצביע. * בעד * נגד הצעת ההסדר/הפשרה * על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים/האסיפה הכללית. תאריך חתימה אישור חתימה אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' ___בעל ת.ז. ___ המוכר לי אישית, חתם בפני על יפוי כח זה. תאריך עו"ד טפסים משפטייםמסמכיםייפוי כוח