טופס כתב הסמכה לעריכת חקירה

להלן דוגמא של טופס כתב הסמכה לעריכת חקירה משרד המשפטים הכונס הרשמי מחוז תאריך מספרנו/ כתב הסמכה לעריכת חקירה אל: בהתאם לתקנה 111 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מסמיכך לערוך חקירות בענייניהם של חייבים ולצורך זה לדרוש מידע ומסמכים ולקבלם מכל אדם או רשות. המקום התאריך (חתימה, שם החותם ותוארו) טפסים משפטייםמסמכיםחקירת יכולת