טופס כתב התחייבות מאת מאמן

להלן דוגמא של טופס כתב התחייבות מאת המאמן כתב התחייבות מאת המאמן אני הח"מ____שמאי מקרקעין בעל רישיון מס' ____שמשרדי נמצא ב ____ מס' טלפון ____ מס' פקס ____ מצהיר בזה כי: אני בעל אישור לשמש כמאמן; קיבלתי את מר/גב'____נושא/ת תעודת זהות מס'____ כמתמחה לתקופה שמיום____עד יום____לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, והתקנות שלפיו; 3. כל עוד מר/גב'____. י/תהיה בפיקוחי הוא/היא י/תעסוק בשומת מקרקעין בהיקף של 40 שעות בשבוע לפחות; 4. אם מר/גב' ____לא ימלא אחר הדרישות החלות על מתמחה לפי תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על התמחות), התשס"ד-2004 (להלן - תקנות ההתמחות) או אם י/תעזוב את העבודה שבפיקוחי, אדווח על כך מיד למזכירות מועצת השמאים; 5. אני מתחייב לדווח על התמחותו/ה של מר/גב' ____בהתאם להוראות תקנות ההתמחות. תאריך____ חתימת שמאי המקרקעין____ טפסים משפטייםמסמכיםכתב התחייבות