טופס כתב ויתור על סודיות פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס כתב ויתור על סודיות פשיטת רגל: ##כתב ויתור על סודיות פשיטת רגל## בבית המשפט המחוזי ב__________ כתב ויתור על סודיות על פי סעיף 17(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980. אני הח"מ __________ מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר הכנסותי, חבויותי הוצאותי ונכסי המצויים בידי כל גורם ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמי בידי תאגיד בנקאי, לרבות יחד עם כל אדם אחר וכל מידע ומסמך אחר הנוגעים למצבי הכלכלי (להלן - המידע); אני מסכים ונותן בזאת רשות לכל אדם או גוף כלשהו, לרבות גוף ציבורי, רשויות מס או תאגיד בנקאי, למסור לכונס הרשמי או למי שהוסמך על ידו, את המידע. תאריך __________ אני עו"ד __________ חתם בפני על כתב ויתור זה לאחר שזיהיתיו. תאריך__________ שם__________ חתימה וחותמת טפסים משפטייםסודיותמסמכיםכתב ויתור / שטר סילוק / העדר תביעותפשיטת רגל