טופס כתב כיסוי זמני ביטוח רכב

להלן דוגמא של טופס כתב כיסוי זמני ביטוח רכב: תעודת-ביטוח - כתב כיסוי זמני תעודה מס' ____פוליסה מס'____ 1. מספר הרישוי של הרכב ____ מספר השלדה ____ 2. שם בעל הפוליסה ____ 3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ____ 4. תאריך פקיעת הביטוח____ 5. בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג ____ 6. הגבלות שימוש** ____ * לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. אני מאשר/אנו מאשרים/בזה שכתב-כיסוי זמני זה מוצא לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה ____ יום ההוצאה ____ בחותמת הבנק____חתימה ושם מלא של המבטח____ טפסים משפטייםרכבמסמכיםביטוח רכב