טופס כתב מועמדות למועמד מהמגזר הפרטי

להלן דוגמא של טופס כתב מועמדות למועמד מהמגזר הפרטי בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת כתב מועמדות למועמד מהמגזר הפרטי שם המגדל: מס' ת"ז/תאגיד של המגדל: מס' ת"ז של נציג המגדל*: מען: מס' בפנקס הבוחרים: ענף**: ירקות/ פירות/ פרי הדר אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של נציגי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים. לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/נציגי*** כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו*** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38. תאריך חתימת נציג המגדל* * למילוי על ידי מגדל שהוא תאגיד. ** יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו. *** הצהרת הנציג או המגדל, לפי הענין. טפסים משפטייםמסמכים