טופס כתב מועמדות למועמד מהמגזר השיתופי

להלן דוגמא של טופס כתב מועמדות למועמד מהמגזר השיתופי בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת כתב מועמדות למועמד מהמגזר השיתופי שם המגדל: מס' תאגיד של המגדל: מען: מס' בפנקס הבוחרים: ענף*: ירקות/ פירות/ פרי הדר שם המועמד מטעם המגדל: מס' ת"ז של המועמד מטעם המגדל: אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של המועמד מטעמי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים. לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/המועמד מטעמי**, כמפורט לעיל, כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38 . תאריך חתימת המועמד * יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו. ** הצהרת המועמד או המגדל, לפי הענין. טפסים משפטייםמסמכים