טופס כתב מועמדות מגדלים - המועצה לענף הלול

להלן דוגמא של טופס כתב מועמדות מגדלים - המועצה לענף הלול כתב מועמדות שם המגדל: מס' זהות: מען: סוג הגידול שב עוסק המגדל (נא להקיף בעיגול): ביצי מאכל/תרנגולים לפיטום/תרנגולי הודו/רביה/אווזים ומולרדים אני מציג בזה את מועמדותי להיבחר למועצה לענף הלול ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים. תאריך חתימת המגדל אישור נציג מוסמך אנו מאשרים בזה כי ועד ההנהלה/הדירקטוריון של תאריך חתימה שמות החותמים ותפקידם: טפסים משפטייםמסמכיםענף הלול