טופס כתב מינוי ממונה על תיק איחוד

להלן דוגמא של טופס כתב מינוי ממונה על תיק איחוד לשכת הוצאה לפועל תיק מס' כתב מינוי ממונה על תיק איחוד מר/גב' שם המשפחה שם פרטי____ מס' ת"ז המען מתמנה בזאת לממונה בתיק איחוד מס' הנך מוסמך/ת לפעול לפי האמור בסעיף 74יד לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, לשם ריכוז הטיפול וייעול הפרעון של חובות החייב בתיק האיחוד, וכן תהיה/תהיי רשאי/ת לבצע את הפעולות הבאות: עליך להגיש דין וחשבון על פעולותיך בתאריך . שכרך כממונה יהיה , בתוספת מס כחוק. ניתן ביום טפסים משפטייםמסמכיםאיחוד תיקים