טופס כתב ערובה בדבר הנהלת עזבון

להלן דוגמא של טופס כתב ערובה בדבר הנהלת עזבון כתב ערובה בדבר הנהלת עזבון אני הח"מ המען ומספר תעודת הזהות שנתמניתי ביום למנהל עזבונו של המנוח מתחייב בזה לשלם לאפוטרופוס הכללי סך שקלים חדשים, אם יימצא שלא מילאתי תפקידי וחובתי כמנהל העזבון. תאריך מנהל העזבון * מחק את המיותר טפסים משפטייםערובהמסמכיםעיזבון