טופס כתב ערובה צו הגנה

להלן דוגמא של טופס כתב ערובה צו הגנה כתב ערובה אני הח"מ___ת"ז ___ מרח'___ בעיר___, מתחייב בזה לפצות את המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, באם יקבע בית המשפט כי בקשתי קנטרנית. ולראיה באתי על החתום תאריך טפסים משפטייםערובהמסמכיםצו הגנהצווים