ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

ניהול משא ומתן שלא בדרך מקובלת ובתום לב סעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 קובע כי במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. בית המשפט פסק כי חובת הגילוי היא אחת החובות העיקריות המוטלות של צדדים המנהלים משא ומתן, וכי חובה זו משתרעת על כל פרט מידע אשר עשוי להיות חשוב לצד האחר בשיקוליו אם להתקשר בחוזה ובאילו תנאים. חובה זו חלה מקל וחומר על פרטים שהצד האחר לא יכול היה להשיגם, אם כי גם על פרטים שיכול היה להשיגם. אחת החובות המוטלות, בדרך כלל, היא החובה לגלות מידע באותם עניינים, אשר קבלת מידע לגביהם עשויה להיות חשובה בקבלת החלטה, אם להיכנס לקשר חוזי אם לאו. הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב יכולה ללבוש צורתו של מחדל או של אי-גילוי עובדות, כאשר על-פי הנסיבות היה מקום לצפות לכך שהאדם, המנהל משא ומתן, יגלה אותן לצד השני. יש נסיבות בהן מתחייבת מסירת פרטים יזומה של מידע, שהוא חיוני למי שנמצא במשא ומתן לקראת כריתת חוזה. בנסיבות בהן יש בעובדות כדי להשפיע על אופיים של ההסדרים הנערכים כתוצאה מן המשא ומתן בין הצדדים, חלה חובת גילוי כביטוי לחובת תום הלב. משמעות הדבר הינה כי המנהלים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה והצדדים ליחס החוזי לאחר שהחוזה נכרת יפעלו באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיות הסבירות של הצד האחר. תום לב אינו מבוסס על הדרישה כי כל צד חייב לדאוג לאינטרסים של זולתו על חשבון הבטחת האינטרס העצמי. תום-לב מבוסס על ההנחה כי כל צד דואג לאינטרס שלו עצמו, אך הוא עושה כן באופן הוגן תוך הבטחת המשימה המשותפת של הצדדים". השופט ברק הדגיש בסיכום ההלכה כי: "לפנינו אפוא מבחן אובייקטיבי הקובע רמת התנהגות ראויה בחברה הישראלית". ההלכה לפיה תום-הלב נקבע לפי מבחן אובייקטיבי נפסקה בבג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע"מ נ. בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לה(1) 828, בעמ' 835, ואושרה בד"נ 7/81 הנ"ל בענין פנידר נ. קסטרו, בעמ' 689; השופט שמגר הבהיר כי בית המשפט יסיק על-פי אמות מידה כלליות מהו הראוי והמצופה בנסיבות נתונות מצד המנהל משא ומתן. וכך סיכם כבוד השופט א. מצא את ההלכה בענין חובת הגילוי הנובעת מחובת תום הלב בע"א 8144/00 עלריג נכסים (1987) בע"מ נ. ברנדר, פ"ד נז(1) 148, בעמ' 170: "על צד למשא ומתן לכלכל את מהלכיו בתום-לב, משמע בהגינות, תוך התחשבות בציפיות ובאינטרסים של הצד האחר ותוך נאמנות לרוח העיסקה ולמטרתה". משא ומתן