טופס כתב קבלה לפני מתן צו שחרור

להלן דוגמא של טופס כתב קבלה לפני מתן צו שחרור לכבוד האפוטרופוס הכללי ____מס' התיק__. ירושלים א.נ., כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש לפני מתן צו שחרור אני הח"מ____ ____(שם פרטי)____ (שם משפחה) (מס' ת.ז.) (מען) מאשר בזה כי קיבלתי מאת האפוטרופוס הכללי בישראל את הרכוש דלהלן: 1) מזומנים בלירות____ במטבע חוץ____ 2) ניירות ערך____ 3) זכויות____ 4) נכסי דלא ניידי____ 5) שונות____ הנני מתחייב כלפי האפוטרופוס הכללי להחזיר לו את הרכוש הנ"ל שקבלתי תוך 10 ימים מיום דרישתו הראשונה בכתב אלי, אם יתברר כי הרכוש שקבלתי אינו שייך לי; ואם הרכוש לא יימצא עוד בידי בעת קבלת אותה דרישה - את שוויו במזומנים, לפי ערכו המשוערך ליום התשלום בפועל על ידי. כל ההוצאות שתגרמנה לאפוטרופוס הכללי עקב הבירורים שינהל בענין זה יוחזרו לו על ידי; כמו כן אפצה אותו על כל הנזקים שיגרמו לו בקשר לכך. אני מסכים לשחרורו של האפוטרופוס הכללי מצו הניהול שניתן בתיק____ ומוותר על הופעתי בקשר לכך בבית המשפט. (תאריך) מר____ בעל ת"ז____ חתם לעיל בפני ב היום טפסים משפטייםמסמכיםצווים