הקלטה שנעשתה לצורכי משפט

1. בפני בקשה מטעם התובע- רועי הראל (להלן- המבקש) להגשת תצהיר עדות משלים מטעם אשתו לימור הראל (להלן- תצהיר משלים). 2. הנתבעים - הרשת הירוקה בע"מ, אלעזרא יוזמה והשקעות בע"מ ואלי אלעזרא (להלן- המשיבים) מתנגדים לבקשה. 3. טעמי הבקשה בתמצית - א. בסעיף 19 לתצהירו של אורן אל עזרא נטען כי המבקש לא הסכים לקחת את התיק האישי שלו שנשכח על ידו בטעות במשרדי החברה, עת הודיע לו מר שמריז כי הוא מפוטר לאלתר; ב. בסעיף 24 לתצהירו של מר אברהם לולו שמריז נטען כי הוא הנחה את מזכירתו ליצור קשר עם המבקש לקחת את חפציו וכי המזכירה עדכנה אותו כי אשתו של המבקש החלה לגדף אותה בטלפון; ג. טענות אלו הועלו לראשונה בתצהירי העדויות הראשיות של המשיבים; ד. המבקש ואשתו נדהמו מהטענות ומסילוף הדברים ואז נזכרה אשת המבקש כי כאשר פנתה למשרדי המשיבה 1 בבקשה לקחת את תיקו של המבקש, הקליטה את שיחתה עם מזכירת המשיבה 1 בטלפון הנייד שברשותה. כן נזכרה אשת המבקש כיצד סרבו למסור לה את התיק עד אשר המבקש לא ישיב את המחשב והטלפון הסלולארי; ה. התצהיר המשלים מצורף לבקשה, ונחוץ נוכח העובדה כי יש בו כדי לשפוך אור על טיב טענות המשיבים ולקדם את חקר בירור האמת בין הצדדים; ו. הלכה היא כי ברשות בית הדין ניתן להגיש ראיה אפילו באיחור וכי גישתו של בית הדין בעניין זה הינה גישה מקלה; ז. כבר נפסק כי ראיה חדשה ניתן להגיש אף לאחר מתן פסק דין ואין חוסמים בעל דין מהגשתה , קל וחומר בתיק זה המצוי טרם שלב ההוכחות, והכל במטרה להשיג את מטרת קיומו של ההליך המשפטי- חשיפת האמת; ח. נוכח השלב המקדמי בו מצוי התיק ולאור המדיניות הנוהגת בבתי הדין לעבודה - מדיניות מקלה בנוגע לאופן הבאת ראיות, יש מקום להתיר צירוף ראיות נוספות על מנת לפרוס תמונה עובדתית שלמה בפני בית הדין. 4. מנגד טענו המשיבים - א. התצהיר המשלים מוגש בניגוד לסדר הגשת התצהירים שקבע בית הדין ומסתמך על ראיות לכאורה (תמליל הקלטה) אשר לא בא זכרם בתצהיר גילוי המסמכים מטעמו של המבקש , ואין הסבר ראוי מדוע הקלטת נשמטה מהתצהיר; ב. התצהיר המשלים מתייחס לנקודה שולית שאינה בליבו של הסכסוך בין הצדדים ומטרתו היחידה אינה קידום ההליך או חשיפת האמת אלא ניסיון כושל לנגח את המשיבים באמצעות הקלטה חלקית ומקוטעת שאינה מתיימרת להציג תמונה מלאה של השיחה שכביכול הוקלטה; ג. מעבר לעובדה כי בקשתו של המבקש איננה נתמכת בתצהיר על פי התקנות הרי שאין מחלוקת כי התצהיר לא הוגש במועד שנקבע בהחלטת בית הדין. לצורך צירופו כעת, מחויב המבקש להסביר מה הן אותן "נסיבות מוצדקות" בשלן לא הוגש התצהיר במועד; ד. המבקש לא גילה דבר קיומה של ההקלטה, שברור לחלוטין שנעשתה לצרכי משפט, בתצהיר גילוי מסמכים מטעמו ומשכך אינו רשאי לצרפה, אלא אם הראה "הצדק סביר למחדלו" ; ה. אין כל הצדק או הסבר לאי הגשת הראיה מטעמו של המבקש במועד (במסגרת תצהיר גילוי מסמכים ו/או תצהיר עדות ראשית) משורה של טעמים- - ההקלטה נערכה לצרכי משפט והמבקש החזיק אותה בידיו עוד קודם להגשת התביעה. לא "היזכרות" לפנינו אלא הסתרה מכוונת וניסיון פסול להפתיע את המשיבים; - תצהירי המשיבים הוגשו ביום 6.7.09. תמוה כי חודשיים לאחר מכן, תשעה חודשים לאחר הגשת כתב הגנה ופחות משבוע לפני הדיון הקבוע נזכרת אשת התובע בהקלטה שנערכה לצרכי משפט שאיננה משקפת, גם לטענתה, את השיחה כולה; - עמדת המשיבים כי המבקש הוא זה שסרב להגיע לקחת את תיקו האישי ידועה ממועד הגשת כתב ההגנה; ו. אמנם בתי הדין ייטו לקבל ראיה באיחור , מקום בו מטעמים טובים לא ניתן היה להציגה בשלב מוקדם ועל פי הסדר הקבוע בתקנות, אולם הטענה כי אשת המבקש "נזכרה" בקלטת רק חודשיים לאחר קבלת תצהירי העדות הראשית מטעם המשיבים וימים בודדים לפני ישיבת קד"מ וכאשר ההקלטה נמצאת בידה זמן כה רב, לא עומדת במבחנים בהם יש לקבל ראיה באיחור תוך זניחת כללי הפרוצדורה; ז. ההקלטה אותה צירף המבקש הינה הקלטה קטועה שאינה משקפת את השיחה כולה וממילא אין בה כדי להשפיע על "חשיפת האמת" ו"עשיית הצדק". מטרת הבקשה היא אחת- לצייר בפני בית הדין תמונה מעוותת ולהסיט את הדיון למחוזות שוליים ומרוחקים מלבת הסכסוך; ח. אין כל סיבה לאפשר למבקש, בשלב זה, להתעלם מכללי הפרוצדורה ולאפשר לו לצרף ראיות אותן "שכח" לצרף במועד, במקצה שיפורים וכל זאת לאחר שעמדת המשיבים ידועה לו מזה חודשים, ודיון קבוע בתוך ימים; ט. המבקש מבקש לצרף ראיה חדשה בדמות תצהיר והקלטה. עוד בטרם התקבלה עמדת המשיבים וממילא בטרם התקבלה החלטה, צירף המבקש את הראיה עצמה, אותה הוא מבקש להוסיף, לגוף הבקשה. כל זאת בניסיון חסר תום לב להשפיע על בית הדין עוד בטרם התקבלה ההחלטה; י. המבקש מנסה בדרך זו "להגניב" ראיות אל תוך תיק בית הדין, באופן שאינו עולה עם הגינות בסיסית המתחייבת בין צדדים מתדיינים ; יא. ככל שהמבקש מבקש מכל סיבה שהיא לצרף ראיה חדשה יגיש בקשתו ויתכבד וימתין עד לקבלת החלטה בטרם ישגרה אל בית הדין. אלא שהמבקש עושה דין לעצמו ומצרף תצהיר נוסף וראיה נוספת ללא קבלת אישור; יב. כפי שנאמר כבר בכתב ההגנה , אין למשיבים כל התנגדות כי המבקש ייקח את חפציו האישיים . למרות זאת ובמקום להגיע לקחת את חפציו בחר המבקש להמתין ממש עד ליום הדיון כדי להגיש בקשה. לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה ובכתבי הטענות שבתיק הנני מורה כלהלן - 5. הלכה פסוקה היא כי מדיניות בית הדין לעבודה הינה להקל בהגשת ראיות באיחור ככל שהדבר אינו פוגע בצד שכנגד ותוך שיקול כל מקרה לגופו, כאשר הכלל המנחה הוא רצונו של בית הדין להגיע לחקר האמת (י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, פרק 12, עמודים 39-37). בדב"ע נה/285-3 מישל לנקרי - א.נ.ש. חברה להחזקת נכסים והשקעות בע"מ, עבודה ארצי, כרך כח (2) 327, נקבע - "שעה שבמערכת הכללית קיימות שתי גישות: האחת - מקלה והשנייה - מחמירה, ילך בית הדין בדרך הדיונית המקלה, קרי - יאפשר לתובע להביא ראיותיו גם באיחור, אך זאת, כמובן, תוך חיוב בהוצאות שנגרמו עקב כך לצד שכנגד. יחד עם זאת, יש למנוע אנדרלמוסיה בניהול המשפט. אין לאפשר לצד כדבר שבשגרה, להביא ראיות חדשות לאחר שתמה מסכת הבאת הראיות, ויש לשקול כל מקרה לגופו, כאמור, תוך גישה מקלה".(ההדגשה הוספה - א.ס.) 6. במסגרת התצהיר המשלים מבקש המבקש להעיד את אשתו בקשר לשיחה שניהלה עם מזכירת המשיבים בסמוך לאחר פיטוריו כאשר ביקשה לבוא ולאסוף את תיקו האישי של המבקש, שנשכח בלהט הדברים . לתצהיר צורף תמלול ההקלטה. 7. אקדים ואציין כי בנסיבות מקרה זה לא מצאתי לנכון להתיר למבקש להגיש תצהיר משלים מטעמו נוכח כל אחד מהטעמים שלהלן- א. עמדת המשיבים כי המבקש הוא זה שסרב להגיע לקחת את תיקו האישי כבר מצוינת בכתב ההגנה ולא ברור מדוע, ככל שהמבקש ביקש לסתור טענה זו, לא הוגש התצהיר בד בבד עם יתר התצהירים שהוגשו מטעם המבקש, שם כבר הכיר המבקש את עמדת המשיבים; ב. מהאמור עולה כי המבקש החזיק את הקלטת בידיו עוד קודם להגשת התביעה. קלטות מטבעם של דברים נערכות לצורך הליך משפטי כזה או אחר. משכך, לא ברור מדוע לא אוזכר קיום הקלטת בתצהיר גילוי מסמכים ו/או בתצהיר מטעם המבקש. לא נהיר, והדברים לא מתיישבים עם ההגיון, כיצד ומדוע רק לאחר הגשת תצהירי המשיבים, נזכר המבקש בקיומה של הקלטת ; ג. לא מדובר בראיה המהווה את "ליבת הסכסוך" המצדיקה התמשכות הליכים באופן של הגשת תצהירים משלימים לתצהירים משלימים (סוגיית הרלבנטיות); ד. כעולה ממסמכי המשיבים אין כל מניעה כי המבקש יגש ויקח את תיקו האישי מאצל המשיבים. 8. נוכח כל האמור כמו גם נוכח הטענות שהועלו בתגובת המשיבים כל אחת לחוד ולא כל שכן כולן במצטבר, לא מצאתי מקום, במקרה זה, להתיר למבקש להגיש ראיות נוספות לאחר שתמה מסכת הבאת ראיות בתיק והנני מורה כי התצהיר המשלים ימשך מתיק בית הדין. 9. נקבע לישיבת קדם משפט במעמד הצדדים ובאי כוחם ליום 2/11/09 בשעה 9:00. 10. במבקש ישא בהוצאות המשיבים, ביחד ולחוד, בסך 500 ₪ ובנוסף סך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק כשכ"ט עו"ד שישולם בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מקבלת ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל. ניתנה היום כ" באלול, תשס"ט (17 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים. ההחלטה תשלח לצדדים בדואר. א. סלע, שופטתסגנית נשיא מסמכים לצורכי משפטהקלטה