טופס כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט

להלן דוגמא של טופס כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט לכבוד האפוטרופוס הכללי____מספר תיק____ ירושלים א.נ., כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט אני הח"מ____ ____(שם פרטי)____ (שם משפחה) ____ (מס' ת.ז.) ____ (מען) ____ מאשר בזה כי בתאריך היום קבלתי מאת האפוטרופוס הכללי בישראל את הרכוש דלהלן, בהתאם להוראת בית המשפט המחוזי ב____ מיום____בתיק בית המשפט: ____: (1) מזומנים בלירות____ במטבע חוץ____ (2) ניירות ערך____ (3) זכויות____ (4) נכסי דלא ניידי____ (5) שונות____ (תאריך) מר____בעל ת.ז. ____חתם לעיל בפני ב היום____ עורך דין____ טפסים משפטייםמסמכיםתעודת שחרור