טופס כתב תביעה תביעות קטנות

להלן דוגמא של טופס כתב תביעה תביעות קטנות כתב תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות ב תיק מס' 1. שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו; 2. שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו; 3. תיאור התביעה: (א) המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת; (ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (ג) מקום המסירה של הנכס; (ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; (ה) סכום הכסף הנתבע; (ו) נימוקי התביעה (בתמצית): 4. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי (מחק את המיותר) בבית משפט זה יותר מחמש תביעות. חתימת התובע טפסים משפטייםכתב תביעהמסמכיםתביעות קטנות