טופס כתב תשובה לערר חוק המדיניות הכלכלית

להלן דוגמא של טופס כתב תשובה לערר חוק המדיניות הכלכלית לפני ועדת ערר ב ערר מס' שבין נגד כתב תשובה לערר לפי פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 אני החתום מטה מבקש מוועדת הערר לדחות את הערר ומוסר פרטים אלה: 1. פרטי העורר : שם פרטי ושם משפחה: מס' זהות: מען להמצאת מסמכי ערר: טלפון: 2. פרטי המשיב: שם התאגיד: כתובתו: איש קשר לערר: מס' טלפון: מס' טלפון נייד: מס' פקסימילה: 3. נימוקים למחיקתו על הסף של הערר, כולו או מקצתו *(אם ישנם) 4. הנימוקים להחלטה שמוגש עליה הערר: 5. התאריך שבו הודעה ההחלטה לעורר: 6. תקופת ההארכה שניתנה בניסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, אם ניתנה: 7. תגובת המשיב לטענות שמעלה המשתתף (התייחס לכל טענה בנפרד ובצורה תמציתית; במידת הצורך, צרף גיליון נוסף) המסמכים המצורפים** לערר זה הם (יש לפרט): תאריך חתימת המשיב * לפי סעיף 24 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992. ** יש לצרף העתק צילומי של המסמכים שעליהם מסתמך המשיב, לרבות אישור ההשתתפות והתוכנית האישית במקרה המתאים. לערר בנושאים רפואיים יש לצרף החלטת רופא המרכז, אם ניתנה. טפסים משפטייםכתב תשובהמסמכיםמדיניות כלכליתערר