טופס להרשאה להקמת מבנה דרך

להלן דוגמא של טופס להרשאה להקמת מבנה דרך טופס להרשאה להקמת מבנה דרך אל: מגיש הבקשה הנדון: מס' הבקשה ניתנת בזה הרשאה להקמת מבנה דרך מסוג לפי הבקשה להרשאה מס' תנאים להרשאה (אם נקבעו): שם מהנדס הועדה המקומית חתימה: תאריך: טפסים משפטייםמסמכיםמבנה