טופס למתעסקים ברפואה

להלן דוגמא של טופס המתעסקים ברפואה ועדה שמונתה לפי סעיף 9 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר לכבוד (המען) 1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בדיון משמעתי), תשל"ו-1976, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 9 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, בשעה לשם מתן עדות בענינו של הרופא 2. דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך בשם הועדה בבית המשפט המחוזי ב בקשה לכפות ציות להוראות הועדה לפי סעיף 9(2) לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 בענין: תלונה נגד הרופא ובענין הזמנת העד או להציג דבר. נגד הרופא בדיון בתלונה האמורה הוזמן לבוא לפני הועדה ולהעיד/להציג דבר, העד (מענו) 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי 4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה 6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך טפסים משפטייםרפואהמסמכים