טופס מודעת תביעה לפיצויים

להלן דוגמא של טופס מודעת תביעה לפיצויים פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל מודעת תביעה לפיצויים עפ"י סעיף 4(1) (א), (ג) ו-(ד) מהפקודה בעד רכישת קרקע ובנינים (או בנינים) מטעם הממשלה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) המצב, השטח, והתאור המדוייק של הקרקע וכן (או) הבנינים שהופקעו, בצירוף תרשים, אם יש תרשים. (אם הקרקע היא קרקע חקלאית, ציין מהו השטח הראוי לעיבוד ומהו השטח שהוא אדמת-מרעה). שטחה של כל קרקע סמוכה של התובע אשר לא קנו בה חזקה. בנינים או חלקים של בנינים על הקרקע שלא קנו בהם חזקה. (3) מהות טובת-ההנאה. אם הוא בעל-מחזיק, ציין את תאריך ההחכרה הידועה האחרונה ורשום פרטים קצרים על כך. אם הוא שוכר או אריס, ציין: (א) שמו וכתובתו של בעל הקרקע (הבית). (ב) מהות האריסות או השכירות. (ג) תאריך האריסות או השכירות ופרטים קצרים וכל הסכמים או מסבות מיוחדים. (ד) כיצד תובא האריסות (השכירות) לידי גמר, וכמה זמן נשאר עד לגמירתה. (ה) דמי השכירות (החכירה). (4) השווי השנתי, כפי שהוערך עפ"י פקודת מס-הרכוש העירוני, 1940 (כשיש שווי שנתי). (5) פרטים על משכנתאות, או שעבודים אחרים בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתה או השעבוד. (6) כשהאדמה היא אדמה חקלאית - פרטים על המשק בצירוף פרטים על: (א) דברים שנעשו קודם לכן לצורך עיבוד הקרקע וכן (ב) זרעים (ג) חרישות (ד) תבואה המחוברת לקרקע (ה) זבלים העומדים בעינם (ו) ענינים אחרים כיוצא בזה. (7) התאריך שבו החזיקה הרשות המוסמכת בקרקע (או בבנינים). (8) פרטים על התביעה ובהם יש לציין את אופן חישוב סכום התביעה לגבי כל סעיף מן הסעיפים דלקמן: (א) בגין פיצויים עפ"י סעיף 4(1) (א). (ב) לגבי קרקע חקלאית, הסכום שכל אריס חדש חייב לשלם עפ"י סעיף 4(1) (ג). (ג) בגין הוצאות שהוצאו אגב קיום ההוראות (סעיף 4(1) (ד)). הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד). אין להשתמש בטופס הזה לתביעת פיצויים בעד נזקים שנגרמו עפ"י סעיף 4(1)(ב) (ראה טופס 2) או בעד לקיחת סחורות בהפקעה או רכישת סחורות. (ראה טופס 5). טפסים משפטייםמסמכיםפיצוייםמודעה