הכבדה על ביצוע פסק דין

1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני, שהוגשה בד בבד עם כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בגין יחסי עובד מעביד בין המבקש למשיבה. 2. הצדדים לבקשה - המבקש - מוחמד צרצור הינו טכנאי מחשבים, הנדסאי תוכנה מנהל רשתות ומומחה לאבטחת מידע, בהשכלתו. המשיבה - 012 סמייל תקשורת בע"מ , הינה חברה לתקשורת אשר שימשה כמעסיקתו של המבקש, במועדים הרלוונטיים לבקשה. הצד השלישי (כפי שכתב המבקש בכותרת לבקשה) - מגדל חברה לביטוח בע"מ , הינה חברה העוסקת בעסקי ביטוחים אשר ניהלה את הפוליסה שהוצאה ע"ש המבקש והכוללת רכיב של פיצויי פיטורים. 3. בבקשה מפרט ב"כ המבקש את השתלשלות האירועים במהלך תקופת העבודה וסיומה ומציין לגבי נסיבות סיום העבודה שבנסיבות בהן שכר המבקש לא הועלה כפי שהבטיחה המשיבה וכן בנימוקים הלא ענייניים הדוחים את מועמדותו לתפקיד מנהל הטכנאים אשר עומדים בסתירה להמלצות קודמות הרי שמדובר בהרעת תנאים ובדין יש לראות בהתפטרותו של המבקש כפיטורים המזכים אותו בפיצויי פיטורים. עוד מוסיף ב"כ המבקש בסיפא לבקשה, כי מתן צו מניעה זמני הינו צודק וראוי, יש בו כדי לשמור על המצב הקיים שהינו הימנעות משחרור הכספים שבפוליסה עד לבירור זכויות הצדדים בתובענה וכי למבקש יגרם נזק עצום ככל שבית הדין לא ייעתר לבקשה למתן צו מניעה בעוד למשיבה לא ייגרם כל נזק בגין הענקת הצו המבוקש. 4. המשיבה, בתגובתה טענה, בין היתר - א. המבקש בחוסר תום לב הכתיר את הבקשה בכותרת "בקשה לצו מניעה זמני" למרות שלמעשה מדובר בבקשה למתן עיקול זמני על כספי המשיבה. במסגרת הבקשה לא נטען וממילא לא הוכח כי דחייתה תכביד על ביצוע פסק דין שינתן בתובענה העיקרית- בהתאם לדין, המשוכה הראשונה והעיקרית אותה נדרש מבקש צו עיקול זמני לצלוח הינה הוכחה בראיות מהימנות וטובות כי במידה ולא יינתן צו העיקול המבוקש, לא יוכל המבקש להיפרע מהנתבע בעת מתן פסק הדין "יסוד ההכבדה"; ב. בפסיקה נקבע לא אחת כי מתן צו לעיקול זמני נועד למנוע הברחת נכסים במידה וקיים חשש כזה או הכבדה על ביצוע פסק דין בדרך אחרת; ג. אין די בקיומו של מצב כלכלי קשה כדי להוכיח את קיומו של חשש סביר להברחת נכסים והכבדה על ביצוע פסק הדין. ההתמקדות צריכה להיות בשאלת קיומו של חשש לניסיון לסיכול עתידי של ביצוע פסק הדין וראיות המעידות על הברחת נכסים פוטנציאלית; ד. בהתאם לפסיקה- אם מצא בית המשפט כי מבקש העיקול לא הצליח להוכיח בראיות מהימנות וטובות את קיומו של "יסוד ההכבדה" אין עוד צורך להידרש לבחינתם של היסודות הנוספים אותם נדרש מבקש העיקול להוכיח ובכלל זה עילת התביעה, מאזן הנוחות ושיקולים נוספים (כמו תום ליבו של מבקש העיקול) וכבר בשלב זה דינה של הבקשה להדחות. ידוע וברור כי מצבה הכלכלי של המשיבה איתן ואף לא נטען אחרת; ה. בענייננו- המבקש כלל אינו טוען כי לא יוכל להיפרע מהמשיבה אם יזכה בתביעתו העיקרות ו/או שהמשיבה פועלת להברחת נכסים; ו. משכשל המבקש במבחן ההכבדה ממילא דין הבקשה להדחות על הסף. 5. לחילופין ולמען הזהירות טענה עוד המשיבה כי המבקש לא עמד ביתר התנאים הקבועים בדין לקבלת סעד זמני (עיקול או כל סעד אחר) - א. תנאי למתן צו מניעה זמני הוא שבית המשפט ישתכנע שנזקו של המבקש אינו ניתן לפיצוי כספי. מהפסיקה עולה כי מקום בו ניתן לפצות צד נפגע בתשלום כסף, לא יינתן צו מניעה זמני או צו עשה. בענייננו הנזק הנטען הוא נזק כספי בדמות פיצויי פיטורים מושא התביעה העיקרית ובנסיבות אלה דין הבקשה להדחות; ב. תנאי נוסף למתן סעד זמני הוא שבית המשפט ישתכנע בכך שלמבקש הסעד קיימת עילת תביעה טובה בתביעתו העיקרית. רק אם לתובע יש סיכוי של ממש לזכות בסעד העיקרי יש הצדקה ליתן לו סעד שישרת את תביעתו. בענייננו לטענת המשיבה , המבקש כלל אינו זכאי לפיצויי פיטורים ולא עלה בידו להוכיח כי יש לו סיכוי של ממש לזכות בתביעתו. המבקש התפטר מעבודתו במשיבה וממילא הנטל המוטל עליו להוכיח את זכאותו לפיצויי פיטורים הינו נטל כבד במיוחד. המבקש לא עמד בנטל זה; ג. מאזן הנוחות- אין חולק כי מצבה של המשיבה איתן. המבקש אף לא טוען אחרת. בנסיבות אלה למבקש לא יגרם כל נזק במידה ובקשתו לא תעתר וממילא לא עלה בידו להטות את מאזן הנוחות לטובתו. לעומת זאת מתן צו מניעה צפוי לגרום למשיבה נזקים לרבות נזקים תדמיתיים אל מול חברת הביטוח וסוכנות הביטוח, נזקים אשר לא ניתנים לכימות כספי; ד. שיהוי- על המבקש סעד זמני לעתור לבית המשפט ללא דיחוי ומיד עם היווצרותה של עילת התביעה. בענייננו, עוד ביום 5.7.09 הודיעה המשיבה למבקש כי היא דוחה מכל וכל את טענותיו ואת דרישתו לקבלת פיצויי פיטורים. חרף האמור המתין המבקש כחמישה חודשים בטרם פנה לבית הדין. התנהלות זו לוקה בשיהוי מובהק ומצביעה על העדר דחיפות באופן אשר מצדיק כשלעצמו את דחיית הבקשה. 6. ביום 14.12.09 התקיים דיון בבקשה. בדיון שהתקיים בפנינו חזרו הצדדים בעיקר על הדברים שהובאו לעיל ועוד הוסיף ב"כ המבקש כי המבקש פנה בבקשה למתן צו מניעה משנתקבלה אצלו פניה של הצד השלישי בה נרשם כי המשיבה פנתה אליהם בבקשה לשחרר את הכספים ומשכך נאלץ הוא לפנות לבית הדין בבקשה זו. דיון והכרעה - 7. ההלכה הבסיסית היא כי צו מניעה וכל שכן צו מניעה זמני, יינתנו ביד קמוצה ובמשורה. צו מניעה שיש בו כדי להפר את המצב הקיים יוצא רק בנסיבות חריגות (י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, הוצאת ניצן מהדורת 2004, פרק 18 וההפניות שם) התנאים למתן צו מניעה זמני גובשו בפסיקה כאשר השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה שישית, סעיף 462), שעה שהכלל הוא שצו כאמור יינתן כאשר יש צורך לשמור על מצב קיים, שאם לא יחול בו שינוי עד לגמר הדיון, עלול התובע לקפח את זכותו. עוד שאלה אליה יש ליתן את הדעת שעה שמבוקש צו מניעה זמני, היא- "האם ניתן נזקו של התובע לפיצוי בכסף אם ימאן בית המשפט לתת לו סעד זמני? ומאידך גיסא - מה נזק עלול הצו הזמני לגרום לנתבע אם התביעה תדחה" (זוסמן, לעיל, בסע' 494 ואסמכתאות שם, דב"ע נב/3 - 262 מעריב הוצאות מודיעין בע"מ - ארנון מוזס ואח', פד"ע כד 511).   בבית הדין הארצי ובבתי המשפט האזרחיים , נקבעו תנאים מצטברים למתן סעד זמני כלהלן- "שלושה הם התנאים העיקריים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני: א. על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך. ב. על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי. ג. על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה". (דב"ע 98 /77-3 ג'אסר אבו עראר נ. המועצה המקומית ערערה, (פד"ע לא(2), 149).   אין חולק שהענקת צו מניעה או סירוב לתיתו הם תולדה של הפעלת שיקול דעת, כאשר צו מניעה זמני יינתן בדרך כלל כדי לשמר מצב קיים, אם לתביעה העיקרית סיכויים לכאורה להצלחה (י' לובוצקי, שם , שם)   8. כעולה מהבקשה ומהתשובה לה המחלוקת בין הצדדים בתיק העיקרי הינה בשאלה האם בנסיבות בהם התפטר המבקש זכאי הוא לפיצויי פיטורים. במצב בו המבקש לא טען ולבטח לא הוכיח, אף לכאורה, כי ככל שיחול שינוי במצב הכספים עד לגמר הדיון עלול המבקש לקפח את זכותו היה ויזכה בתביעתו, אלא ההיפך - אין מחלוקת לגבי מצבה הכספי האיתן של המשיבה, אין מקום ליתן בשלב זה צו כדי לשמר מצב קיים. לזאת נוסיף עוד כי בעוד כאמור המבקש לא טען ולא תמך עמדתו באשר ל"נזק העצום" שיגרם לו ולו בראיה אחת, ב"כ המשיבה הצהיר לפרוטוקול, בדיון שהתקיים בפנינו כי- "החברה תכבד כל פסק דין שינתן בתיק העיקרי ושיש לה יכולת כלכלית לשלם את סכום התביעה היה ובית המשפט יסבור שיש לקבל את התביעה, דבר המוכחש ע"י המשיבה" (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 16-18). כן מקובלת עלינו עמדת המשיבה כי מתן צו מניעה או עיקול זמני על כספים המצויים אצל הצד השלישי עלולים לגרום לה לנזק תדמיתי הן בקרב חברת הביטוח, סוכנות הביטוח והן בקרב ציבור המשקיעים משמדובר בחברה ציבורית. נוסיף ששוכנענו כי ככל שלא יינתן צו מניעה וככל שבסופו של יום המבקש יזכה בתביעתו לא יהיה לו כל קושי להיפרע מהמשיבה כאשר מאידך, כאמור, מתן הצו בשלב זה עלול לגרום למשיבה נזק תדמיתי. 9. לאור כל האמור, לא שוכנענו כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו של המבקש ובנסיבות אלה אין מקום להיעתר לבקשה למתן צו מניעה. למעלה מן הצריך נוסיף עוד כי יש ליתן את הדעת אף לשיהוי בהגשת הבקשה, ובפרט נוכח ההלכה שהותוותה בפסיקה לפיה שיהוי מצד המבקש ימנע הענקת סעד זמני, בייחוד ובין היתר במקרים בהם הסעד המבוקש הינו סעד כספי. במקרה שבפנינו אף לא ניתן כל הסבר סביר לכך שהבקשה למתן צו מניעה זמני הוגשה כחמישה חודשים לאחר הקמת העילה הנטענת. 10. בשולי הדברים מצאנו להוסיף עוד כי מקובלת עלינו עמדת המשיבה לפיה היה נכון יותר להגיש את הבקשה כבקשה לעיקול זמני ובין היתר מהטעם הטכני המצוין בתשובה לבקשה לפיה הצד השלישי איננו משיב או נתבע אלא הוא מוגדר מלכתחילה בבקשה, "כצד שלישי" דבר המעיד על כך שמדובר בבקשה להטלת עיקול אצל "מחזיק", כן מקובלות עלינו יתר הטענות שהועלו ע"י המשיבה , בתשובתה, בהקשר זה. 11. סוף דבר- הבקשה למתן צו מניעה זמני כנגד הצד השלישי האוסר עליו העברה ו/או שחרור של כספי פיצויי הפיטורים למשיבה- נדחית. 12. המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך 500 ₪ ובנוסף סך 2,250 ₪ בצירוף מע"מ כחוק כשכ"ט עו"ד שישולם בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מקבלת ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל. 13 13. כתב הגנה בתיק העיקרי יוגש בתוך 30 יום. ניתנה היום, 27/12/09, בהעדר הצדדים. ההחלטה תשלח לצדדים בדואר. נ.מ. - גב' ברץ א. סלע, שופטתסגנית נשיא נ.ע. - גב' שור ביצוע פסק דיןעיקול זמני