טופס מינוי כונס נכסים ע''י בית משפט

להלן דוגמא של טופס מינוי כונס נכסים ע"י בית משפט בבית המשפט ה____ ב מינוי כונס נכסים ____נגד____ אל:____ הואיל ו-____ עוקל על ידי צו שניתן במשפט הנ"ל ביום____ לטובת ____הנך מתמנה בזה (בתנאי שתיתן ערובה להנחת דעתו של בית המשפט), להיות כונס נכסים לרכוש הנ"ל על פי סימן ג' לפרק כ"ח של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ואלה יהיו סמכויותיך:____ הנך נדרש להגיש ביום חשבון נכון של כל הסכומים שיכנסו לרשותך או שתוציא בשל הרכוש הנ"ל . שכרך יהיה____ יום ____חתימת שופט טפסים משפטייםמסמכיםמינוי כונס נכסיםכינוס נכסים