טופס מינוי פקיד סעד כאפוטרופוס לילד

להלן דוגמא של טופס מינוי פקיד סעד כאפוטרופוס לילד תאריך: מינוי פקיד סעד כאפוטרופוס לילד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 אני מאשר קבלת הודעה לפי סעיף 9(א) לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק). של הורים מיועדים: שם משפחה שם משפחה ושל אם נושאת: שם משפחה שלפיה תאריך הלידה המשוער הוא בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק, אני קובע כי פקיד הסעד שם משפחה יהיה אפוטרופוס לילד משעת לידתו* מינוי זה ייכנס לתוקף מיד עם לידתו של הילד. פקיד סעד ראשי לחוק * תאריך הלידה ימולא בידי פקיד סעד ראשי עם קבלת ההודעה על לידת הילד לפי סעיף 9(ב) לחוק. טפסים משפטייםקטיניםמסמכיםפקידי סעדאפוטרופסות