טופס מקום בכלי שיט הדרוש מטעם הממשלה

להלן דוגמא של טופס מקום בכלי שיט הדרוש מטעם הממשלה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל ) הודעת תביעה עפ"י סעיף 7 לפקודה בנידון מקום בכלי-שיט הדרוש מטעם הממשלה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) מהות טובת-הנאה של התובע בכלי-השיט; אם הוא תובע לפי חוזה-שכירות, יש לציין את הפרטים. (3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע. (4) תאור כלי-השיט שבו דרוש המקום, מתוך ציון: - (א) השם (ב) המספר הרשמי. (5) מהותו ומידתו של המקום הנדרש ע"י הרשות המוסמכת. (6) הנסיעה או הנסיעות שבעבורן דרוש לייחד מקום. (7) התאריך ומספר הסימוכין של הדרישה ע"י הרשות המוסמכת. (8) פרטי כל משכנתה, שעבוד, או התחייבות דומה שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם. (9) פרטי התביעה עפ"י סעיף 7(1) לפקודה: - ((I עפ"י פיסקה (א). ((II עפ"י פיסקה (ב) בצירוף פרטי ההוראות. הוגשה היום הזה בחודש 19 . חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד) טפסים משפטייםמסמכיםהממשלהמשפט ימי - דיני ימאות