בעיות בברך חיילים

פסק דין 1. ערעור זה עיינו הפגימות הבאות: - א. מצב ברך שמאל. ב. מצב כתף ימין. ג. כאבים בברך ימין. ד. כאבים בעמוד-השידרה הגבי. ה. שבר בחולייה D2. 2. המערער פנה לק"ת (קצין התגמולים) בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימות האמורות לעיל. 3. בתאריך 19/12/2000, הודיע ק"ת למערער, כי לאחר עיון בתביעתו ובהסתמכו על תוצאות הבדיקות ועל חוות-הדעת הרפואיות, מיום 16/03/2000 ומיום 10/05/2000, הגיע לכלל מסקנה, כי מצב ברך שמאל, כתוצאה מהחבלה מיום 17/09/98, החמיר חלקית בתקופת השירות ועקב השירות הצבאי, כאשר ההחמרה שעל-חשבון השירות הינה בשיעור 75% מדרגת הנכות הכוללת. 4. מצב כתף-ימין, כתוצאה מהחבלות מיום 12/11/97 ומיום 17/09/98 החמיר חלקית, בתקופת השירות ועקב השירות הצבאי, כאשר שיעור ה"החמרה" שעל-חשבון השירות הינה בשיעור רבע מדרגת הנכות הכוללת. 5. באשר ליתר הפגימות: דחה ק"ת את תביעות המערער ובהסתמך על חוות-הדעת הרפואיות הנזכרות בסעיף 3 של החלטה זו, הגיע לכלל מסקנה, כי לא אירעה למערער כל "נכות" עקב החבלות מתאריכים 12/11/97 ו- 17/09/98, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 6. עוד הוסיף ק"ת בהחלטתו דלעיל וקבע: - א. לא קיים "קשר סיבתי" בין הכאבים בברך ימין, עליהם מתלונן המערער, לבין החבלה מיום 17/09/98. ב. הכאבים בעמוד-השידרה הגבי לא נגרמו ואף לא הוחמרו עקב החבלה מיום 17/09/98. ג. השבר בחולייה D2 אינו קשור לחבלה הנדונה והבדיקה לא מצאה נכות כתוצאה מהשבר בחולייה. 7. וועדה-רפואית, בישיבתה מיום 07/11/2000, קבעה את דרגת נכותו הכוללת של המערער. 8. על דרגת הנכות, שנקבעה ע"י הוועדה-הרפואית, רשאי המערער לערער בפני הוועדה-הרפואית העליונה ועניין זה אינו בגדר סמכויותינו. 9. בתאריך 07/02/2001, הגיש ב"כ המערער את הערעור הנוכחי. 10. כעולה מטענת ב"כ המערער, שגה ק"ת בכך, שהכיר במערער כ"נכה", לפי חוק הנכים, כמי שנכותו רק "הוחמרה", עקב השירות, וכי היה עליו להכיר במערער, כמי שנכותו "נגרמה", עקב השירות, וכי קיים "קשר סיבתי" בין הנכות בברך ימין, בעמוד-השידרה הגבי ושבר הדחיסה בחולייה D2, לבין תנאי השירות. 11. חוות-הדעת הרפואיות מיום 16/03/2000 ומיום 10/05/2000, הנזכרות בסעיף 3 של פסק-דין זה, הן חוות-הדעת הרפואיות של ד"ר יוג'ן כהן, מומחה בכירורגיה אורטופדית. 12. במהלך הדיונים הגיש לנו ב"כ המערער חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמו, דהיינו, את חוות-דעתו הרפואית של ד"ר אברהם ארסבן, מומחה לכירורגיה אורטופדית-טראומטולוגית, מיום 16/02/2002 (מוצג מע/ 1). בתגובה לחוות-הדעת הזו הגיש לנו ב"כ המשיב חוות דעת רפואית נוספת של ד"ר יוג'ן כהן, מיום 21/09/2003 (מוצג מש/ 4). 13. נתקיימו בערעור זה מספר דיונים שבמהלכם הגיש לנו ב"כ המשיב גם את תיקו-הרפואי של המערער (מוצג מש/ 1). 14. ב"כ המערער ביקש, מדי פעם בפעם, את דחיית הדיון הכדי לאפשר לו להגיש תצהיר מטעם המערער. 15. בדיון מיום 30/11/2004 ניתנה לב"כ המערער ארכה נוספת עד ליום 22/03/2005, על-מנת להגיש את התצהיר כמבוקש על-ידו והדיון נקבע ליום 22/03/2005. 16. ביום 21/03/2005 הגיש ב"כ המערער בקשה שבה הוא עותר למחוק את הערעור, ללא שהמערער יחוייב בהוצאות, וזאת עקב נסיבות כלכליות שאין המערער יכול לעמוד בהן. 17. ב"כ המשיב הסכים לבקשתו הנ"ל של ב"כ המערער. 18. כמבוקש ע"י ב"כ המערער ובהסכמת ב"כ המשיב - אנו מורים על מחיקתו של ערעור זה. 19. אין צו להוצאות משפט ולשכר-טרחת עו"ד. 20. הדיון הקבוע ליום 22/03/2005 - בטל בזה. 21. החלטת ק"ת מיום 19/12/2000 - נשארת בעינה. 22. מזכירות בית-המשפט: - א. תמציא לב"כ הצדדים - עותק מפס"ד זה. ב. תעביר לק"ת, ישירות, עותק מפסק-דין זה. ברכייםצבאחיילים