טופס ערובה של כונס הנכסים

להלן דוגמא של טופס ערובה של כונס הנכסים ערובה של כונס הנכסים בבית(ה) משפט ___ ב אני החתום/ה מטה___מס' זהות ___ המען ___ שנתמניתי בזה לתפקיד כונס נכסים על נכסי מי שהוצא צו נגדו מתחייב בה לשלם ל___(מי שהוצא צו נגדו) סך ___שקלים במקרה שלא אמלא כהלכה את הוראות בית המשפט, לא אגיש דוחות או חשבונות במועד ובאופן שהורה עליהם בית המשפט, לא אשלם סכום המגיע ממני לפי הוראות בית המשפט, או שאגרום בזדון או ברשלנות נזק לנכסים או לחצרים שלגביהם ניתן הצו. תאריך חתימות הערה: אם הערובה היא עירבון כסף יש לנסח את תנאי השלשת העירבון לפי האמור לעיל. טפסים משפטייםערובהמסמכיםכינוס נכסים