טופס ערובה של כונס נכסים

להלן דוגמא של טופס ערובה של כונס נכסים בבית המשפט ה____ ב ערובה של כונס נכסים נגד אנו החתומים מטה____מתחייבים בזה יחד ולחוד לשלם לפי הוראות בית המשפט או הרשם סך____במקרה ש____אשר נתמנה כונס נכסים במשפט הנ"ל לא יגיש חשבונותיו בזמנים ובצורה שהורה בית המשפט, או לא ישלם סכום המגיע ממנו לפי הוראות בית המשפט, או שיגרום בזדון או ברשלנות הפסד לנכסים שנתמנה עליהם. יום חתימה הערה: אם הערובה היא ערבון כסף יש לנסח את תנאי השלשת הערבון לפי האמור לעיל. טפסים משפטייםערובהמסמכיםכינוס נכסים