טופס ערעור על הפקעת מקרקעין

להלן דוגמא של טופס ערעור על הפקעת מקרקעין ערעור על הפקעת מקרקעין בבית-המשפט המחוזי ב נ ג ד רשות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום 1. תיאור מקרקעין שהופקעו: (הגוש, החלקה, העיר או הישוב, השכונה, הרחוב, מס' הבית, אופי המקרקעין, - בנין, דירה, בית-עסק, מגרש וכו') 2. שם בעל המקרקעין כרשום בפנקסי המקרקעין: 3. תיאור המערער (השם, המען, משלח-היד, מען להמצאת כתבי בי - דין) 4. זכותו של המערער במקרקעין (אם איננו בעליהם הרשום): 5. האם הומצאה למערער הודעה על ההפקעה (ציין את התאריך וצרף העתק מההודעה): 6. אם לא הומצאה למערער הודעה כאמור - מה התאריך בו פורסמה ההודעה על לוחות המודעות (צרף הצהרה): 7. נימוקי הערעור (בתמצית): (א) 8. עתירת המערער היא: יום טפסים משפטייםקרקעותמסמכיםערעורמקרקעיןהפקעה