טופס ערעור על קביעת דמי העברה

להלן דוגמא של טופס ערעור על קביעת דמי העברה ערעור על קביעת דמי-העברה בבית המשפט המחוזי ב המערער נ ג ד רשות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום 1. תיאור המערער (השם, המען, משלח-היד, המען להמצאת כתבי בי-דין): 2. מען המקום שממנו הועבר המערער: 3. מען הדיור החלוף או הדיור הארעי שאליו הועבר המערער: 4. תאריך ביצוע ההעברה: 5. כיצד בוצעה ההעברה: 6. הסכום ששולם על ידי המערער בעד ההעברה (צרף העתקי קבלות ואישורים): 7. הסכום שהוצע על ידי הרשות (צרף העתק ההודעה אם הומצאה): 8. עתירת המערער היא: יום חתימה טפסים משפטייםמסמכיםערעור