טופס ערעור על קביעת הפיצויים

להלן דוגמא של טופס ערעור על קביעת הפיצויים ערעור על קביעת הפיצויים בבית המשפט המחוזי ב נ ג ד רשות הבינוי והפינוי של אזורי השיקום 1. תיאור המקרקעין שבעדם משתלמים הפיצויים: (הגוש, החלקה, העיר או הישוב, השכונה, הרחוב, מס' הבית, אופי המקרקעין - בנין, דירה, בית עסק, מגרש וכו') 2. שם בעל המקרקעין כרשום בפנקסי המקרקעין: 3. תיאור המערער (השם, המען, משלח היד, מען להמצאת כתבי בי - דין) 4. הזכות שבעדה תובע המערער פיצויים (אם איננו בעל המקרקעין הרשום): 5. התאריך שבו הודיעה הרשות למערער סכום הפיצויים שקבעה או שאיננו זכאי לפיצויים (צרף העתק ההודעה): 6. סכום הפיצויים שתובע המערער: 7. נימוקי הערעור (בתמצית): (א) 8. עתירת המערער היא: יום טפסים משפטייםמסמכיםפיצוייםערעור