טופס ערר על מינוי סניגור ציבורי

להלן דוגמא של טופס ערר על מינוי סניגור ציבורי ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי בענין מינוי סניגור ציבורי אל: הסניגור הציבורי הארצי 1. אני הח"מ, שם משפחה שם פרטי שם האב מס' זהות כתובת מס' טלפון מגיש בזאת ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי ב-___ מיום. (נא לצרף העתק מהחלטת הסניגור הציבורי המחוזי) 2. נימוקי הערר: (יש לפרט את נימוקי הערר בתמציתיות, בהתייחס לנקודות העובדתיות המצדיקות, לדעת העורר, את שינוי החלטת הסניגור הציבורי המחוזי) 3. נא לצרף מסמכים התומכים בבקשה, לרבות מסמכים שלא הוגשו תחילה לסניגור הציבורי המחוזי (אם יש כאלה) והעתק מכתב האישום. תאריך הבקשה * מחק את המיותר טפסים משפטייםעורך דיןמסמכיםסניגור ציבוריסניגורערר