טופס עתירה לבג''צ

להלן דוגמא של טופס עתירה לבג''צ עתירה בבית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק בירושלים משפט מס' __ ____ העותר נגד ____ המשיב עתירה ל ____ פרט את כל הפרטים הנוגעים לעותר, שמו, מספר זהותו ומען מגוריו (ואם הוא תאגיד - מספר רישומו ומען משרדו), מענו להמצאת כתבי בי-דין, ושייכותו לנושא העתירה, את העובדות השייכות לעניין, את תכליתה של העתירה ואת הנימוקים שעליהם היא מבוססת: א. אם היה הנושא בקשת צו לגוף ציבורי לעשות מעשה או לחדול ממעשה פלוני - יש לפרש העובדה שבקשת העותר מאת הגוף הנדון נדחתה או לא ניתנה, וכי נגרם לעותר או עלול להיגרם לו נזק על ידי כך, והעתירה תסתיים במשאלה ליתן צו המורה למשיב לעשות או לחדול, לפי הענין. ב. אם היה הנושא הביאס קורפוס - תסתיים העתירה בבקשה כי יוציא בית המשפט הזמנה אל __. להתייצב וליתן טעם, מדוע לא יביא את חתימה יום ____ טפסים משפטייםמסמכיםבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)