טופס פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת

להלן דוגמא של טופס פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת כדי לבקש את העברתו למדינת אזרחותו לשם נשיאת ותרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל לכבוד הרשות המוסמכת לפי חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז1996 משרד המשפטים ת.ד. 1087 ירושלים 91010 א./ג.נ., אני הח"מ קרוב משפחה/אפוטרופסו/ פרטי הזיהוי של מגיש הבקשה אחראי לטיפולו של האסיר שהוא אזרח של פרטי הזיהוי של האסיר מדינת פונה אליכם בבקשה לאשר לאסיר לעבור למדינת שם המדינה אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל. ואלה פרטי הרשעתו: בתאריך הורשע בבית משפט השלום/המחוזי ב___ בתיק פלילי מס'____ והוטל עליו עונש מאסר לתקופה שלשנים. אני מצרף לבקשתי את הסכמתו של האפוטרופוס של האסיר כפי שניתנה בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו האסיר נושא את עונשו ואת התייחסותו של האחראי על טיפולו. תאריך חתימת הפונה טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכים