טופס פנייה לבית דין דתי

להלן דוגמא של טופס פנייה לבית דין דתי בבית משפט ב____ תיק____ ____(התובע) נגד ____(הנתבע/בן הזוג) פנייה לבית דין דתי אל בית הדין ____ בהתאם לאמור בסעיף 3(א) לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969, אני פונה אל כב' בית הדין לקבלת קביעה מנומקת בענין תובענה להתרת נישואין בתיק זה כדלהלן: (1) האם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו דן בית הדין, ולו מספק, כדי שבן הזוג שעליו חל דין דתי זה יוכל להינשא מחדש? (2) [לבית דין של אחת העדות הנוצריות] האם הדין הדתי שלפיו דן בית הדין מאפשר גירושין או ביטול נישואין בנסיבות הענין? לפניה זו מצורפים טפסים כפי שמולאו על ידי הצדדים ומסמכים שצורפו על ידם, מסמכים המעידים על דתו של כל אחד מבני הזוג לפי תקנות 343ד(1) ו-343ו(ב)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ותעודות הנישואין של בני הזוג או העתק צילומי מאומת שלהם או תמצית רישום מאושרת של הנישואין ממדינת החוץ שבה נערכו לפי תקנה 343ד(3). בהתאם לאמור בסעיף 3(ב)(1) לחוק, יש למסור את קביעתו המנומקת של כב' בית הדין לגבי כל ענין הנכלל בפניה זו בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפניה. אם לצורך בירור העובדות נדרש זמן נוסף, יש לפנות לסגן נשיא בית המשפט כדי להאריך את המועד לתקופה נוספת של שלושה חודשים. תאריך חתימה טפסים משפטייםבתי דין דתייםמסמכיםדת