טופס פסיקתא

להלן דוגמא של טופס פסיקתא: פסיקתא בבית (ה)משפט____ ב- ____ ____תיק נגד לאחר הדיון בתובענה הנ"ל נפסק כי - (א) הנתבע ישלם לתובע סך ____שקלים בצירוף ריבית/ הפרשי הצמדה וריבית על סכום זה בשיעור של ____לשנה מיום____ עד תאריך פסיקתה זו ובשיעור____ מתאריך פסיקתה זו עד יום התשלום. (לא נפסק על תשלום כסף תנוסח הפסיקתה לפי מה שנפסק). (ב) הנתבע/התובע ישלם ____שקלים להוצאות המשפט של תובע/הנתבע. ניתן היום טפסים משפטייםפסיקתאמסמכים