טופס פרטת העזבון

להלן דוגמא של טופס פרטת העזבון לכבוד תיק מס': האפוטרופס הכללי ב תאריך: פרטת העזבון בענין עזבון המנוח: אני הח"מ המען מס' תעודת זהות המכהן על פי צו בית המשפט / בית דין דתי / הרשם לעניני ירושה מיום ב 1. נכסי העזבון: א. מקרקעין וזכויות במקרקעין: תיאור הנכס מען גוש חלקה תת חלקה ב. מזומנים בבנקים וניירות ערך: מס' החשבון שם הבנק, סניף וכתובת סכום נקוב סכום משוערך ג. רהיטים וחפצי בית: ד. תכשיטים ודברי ערך אחרים: ה. חובות המגיעים לעזבון: ו. זכויות אחרות: 2. חובות העזבון: מהות החוב תאריך היווצרו הסכים תצהיר אני מצהיר בזה כי הפרטה הנ"ל שלמה ומשקפת את מלוא נכסיו וחובותיו של העזבון ליום פטירת המנוח הידועים לי וכי תוכן הצהרתי זו אמת. תאריך חתימת המצהיר אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני מר/גב' שזיהה עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםמסמכיםעיזבון