טופס פתיחת הליך אזרחי

להלן דוגמא של טופס פתיחת הליך אזרחי בית המשפט ה מדבקת זיהוי תיק (תינתן בבית המשפט) פתיחת הליך אזרחי (לפי תקנה 7א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984) תאריך סמן במשבצת המתאימה הליך: ? תובענה ? ערעור ? הודעה לצד שלישי בתיק____ ?תביעה שכנגד בתיק סוג התיק: א (אזרחי) הפ (המרצת פתיחה) עז (עיזבונות) ענ (ערעור נכים) ברע (בקשת רשות ערעור) מא (מעמד אישי) עמה (ערעור מס הכנסה) עש (ערעור שונה) ב (בקשה בכתב) עא (ערעור אזרחי) עמח (ערעור משפחות חיילים) פשר (פירוקי חברות ופשיטות רגל) סדר דין: ר (רגיל) מ (מקוצר) ד (מהיר) נושא התובענה: קוד: ____ תיאור: סכום התובענה:____ מגישי התובענה: שם משפחה/חברה/מוסד מס' זהות מען מס' טלפון נגד: שם משפחה/חברה/מוסד מס' זהות מעןמס' טלפון בענין עיזבון המנוח/ה ____ מס' זהות: תאריך פטירה: סעדים: הסעד____ קוד סעד עיקרי____ ____ סעדים נוספים____ סעדים נוספים____ סעדים נוספים____ ? סמן אם הוגשה בקשה לפטור מאגרה ? סמן אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה ? סמן אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים6 ? סמן אם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור (כן/לא); אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור - ציין את פרטיהם: ____ ____ ____ פרט בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי: מס' התיק שם התיק תיאור פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (אם מגיש התובענה מיוצג): ____שם עורך הדין____מס' רישיון____מס' פקס____מס' טלפון בכ 1 בכ 2 בכ 3 בכ 4 בכ 5 שים לב - אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, בלא הסבר מניח את הדעת - עלולה התובענה להימחק. השם: ____ חתימה: ____ טופס פתיחת הליך / קוד סעדיםטפסים משפטייםמסמכים