טופס צו הבאה

להלן דוגמא של טופס צו הבאה לשכת הוצאה לפועל ב מס' תיק: מס' נומרטור: צו הבאה ניתן בזה צו לעצור ולהביא לפני ראש ההוצאה לפועל את: שם משפחה: הצו ניתן בדיון מיום בפני ראש ההוצאה לפועל לבקשת הזוכה לאחר שהחייב הוזמן לבירור/חקירת יכולת בתאריך צו זה יבוצע בידי משטרת ישראל, ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת. יש להביא את החייב בפני ראש ההוצאה לפועל הסמוך למקום מעצרו, או למקום החזקתו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 24 שעות משעה שנעצר לפי צו זה. החייב ישוחרר אם יפקיד ערבון כספי בסך ש"ח, לשם הבטחת התייצבותו תוך 24 שעות בפני. תאריך שופט/ראש הוצאה לפועל ב לחייב ששלם ערבון: עליך להתייצב תוך 24 שעות בפני ראש ההוצאה לפועל ב חתימת החייב לשימוש המשטרה (סמן ב-X במשבצת המתאימה): אל לשכת ההוצאה לפועל ב: 521 [] ערבון כספי בסך שולם בסניף הדאר מס' לזכות חשבון מס' לפי קבלה מס' מיום (עותק טופס ההפקדה מצורף). 522 [] החייב הובא בפני ראש ההוצאה לפועל בלשכת ביום . 527 [] צו הבאה בוטל ע"י לשכת ההוצל"פ ב בתאריך אסמכתא . 526 [] הצו לא בוצע מהטעם . חותמת המשטרה שם השוטר משטרת ישראל מרחב עותק מצו זה ימסר לחייב בידי השוטר. צוויםצו הבאהמסמכיםטפסים משפטיים