טופס צו העברת נכסים לקניין המדינה ותעודת שחרור

להלן דוגמא של טופס צו העברת נכסים לקניין המדינה ותעודת שחרור בבית המשפט המחוזי ב____ תיק ____. בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין נכסי:____ צו העברת נכסים לקניין המדינה ותעודת שחרור בהתאם לבקשת האפוטרופוס הכללי מיום____, ולאחר שבית המשפט שוכנע על פיה שאין הצדקה שהאפוטרופוס הכללי ימשיך לנהל את הנכסים הרשומים להלן, ניתן בזה צו להעבירם לקנין המדינה, בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק. ואלה הנכסים: ____ ____ עם העברת הנכסים בהתאם לצו זה יהיה האפוטרופוס הכללי משוחרר מכל אחריות בקשר עמם. (תאריך)____ (שופט) טפסים משפטייםמסמכיםהעברת נכסתעודת שחרורצווים