טופס צו זמני לאפוטרופוס לנהל נכס

להלן דוגמא של טופס צו זמני לאפוטרופוס לנהל נכס בבית המשפט המחוזי ב ____ תיק בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: ניהול זמני של ____ ____(להלן הנכס) צו הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכס באורח זמני, וזאת בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק האמור ועל פי בקשתו מיום ____בתיק זה. צו זה ניתן ביום ____תוקפו מעת נתינתו ועד ליום____ . ____(שופט) טפסים משפטייםמסמכיםצוויםאפוטרופסות