טופס צו ירושה וקיום צוואה

להלן דוגמא של טופס צו ירושה וקיום צוואה: בפני הרשם לעניני ירושה ב_______ בבית המשפט ב________ בבית הדין ב__________ * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / צו ירושה וקיום צוואה 1. אני מצהיר כי הצוואה של המנוח שנפטר ביום ומענו היה מס' תעודת זהות והעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף, חוץ מן ההוראות המפורטות להלן שמצאתי בטלות/תיקנתי 2. יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם הם כדלקמן: שם היורש ומספר תעודת זהותו* הקרבה החלק (א) (ב) (ג) צו זה ניתן היום חתימה * יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין, חסוי או נעדר. טפסים משפטייםצוואהירושהמסמכיםצו ירושהצווים