טופס צו ירושה

להלן דוגמא של טופס צו ירושה: בפני הרשם לעניני ירושה ב_________ בבית המשפט ב__________ בבית הדין ב________________ * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / צו ירושה בענין עזבון המנוח מס' ת"ז שנפטר ביום ומענו היה אני מצהיר כי: א. שמות יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון הם: שם היורש* מס' ת"ז הקרבה החלק ב. מכונית נוסעים מסוג מספר תירשם על שם ג. חלקו של המנוח בדירה הידועה כגוש חלקה תת חלקה והנמצאת ב תירשם על שם צו זה ניתן היום חתימה * יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין, חסוי או נעדר. טפסים משפטייםירושהמסמכיםצו ירושהצווים