טופס צו לגילוי מסמכים

להלן דוגמא של טופס צו לגילוי מסמכים: צו לגילוי מסמכים בבית (ה)משפט____ ב תיק נגד לאחר ששמעתי את____ הריני מורה בזה, כי ____ יגלה בתצהיר, תוך____ימים מתאריך צו זה, מה הם המסמכים המצויים, או שהיו מצויים, ברשותו או בשליטתו והם נוגעים לענין הנדון; הוצאות המשפט של בקשה זו יהיו____ ניתן היום חתימת שופט או רשם גילוי מסמכיםטפסים משפטייםצו גילוי מסמכיםמסמכיםצווים